Przedszkole

O NAS


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRZEDSZKOLU

Nasze Przedszkole „Baśniowy Świat” działa od 2008 r., zapewniając dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. Swoją bogatą ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

Wszystkie zajęcia dla przedszkolaków uwzględniają ich potrzeby, dzięki czemu nie są nudne i bawiąc – uczą się. Przedszkole wyposażone jest w pomoce i sprzęt umożliwiający wszechstronny rozwój dzieci. Dzieci uczą się poznawać i rozumieć otaczający nas świat i jego kulturę. Mają świadomość o swojej przynależności do świata przyrody, rozumieją potrzebę dbania o własne zdrowie i zdrowie innych, potrafią dokonywać właściwych wyborów, zgodnych z normami moralnymi.

Przedszkole ma bogatą ofertę warsztatów i zajęć: zajęcia rytmiczne, nauka języka angielskiego, lekcje, zajęcia sportowe przedszkoliada, zumba, dogoterapia, atrakcyjne wycieczki, przedstawienia teatralne w przedszkolu. Podczas zajęć najmłodsi uczą się poznawać i rozumieć otaczający je świat i kulturę. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba, żeby każdy dzień w przedszkolu był dla maluchów niezapomnianą przygodą.

Najmłodsze dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat zapraszamy do Żłobka „Baśniowy Świat”, który pomoże w rozwoju sprawności każdego malucha. W stworzonej przez opiekunów domowej atmosferze, dzieci spędzają czas radośnie i czują się bezpiecznie. Poprzez uczestniczenie w różnorodnych zajęciach pociechy będą rozwijać swoje umiejętności a w kontaktach z rówieśnikami nauczą się współpracy i nawiążą pierwsze przyjaźnie.

Wszystkie posiłki podawane naszym Maluchom przygotowywane są tego samego dnia, na miejscu w profesjonalnie wyposażonej kuchni. Gotujemy smaczne i urozmaicone dania spełniające wszystkie normy w zakresie prawidłowego żywienia ustalone przez dietetyków. Menu bogate jest w owoce i warzywa. Podstawę posiłków stanowią kasze, ryż, nie stosujemy cukru ani żadnych sztucznych wzmacniaczy smaku. Korzystając z dobrodziejstwa kuchni, pieczemy dla dzieci świeże bułeczki oraz pyszne, domowe ciasta. Wędliny również przygotowywane są na miejscu.

GALERIA


ZOBACZ ZDJĘCIA PRZEDSZKOLA

CELE PRZEDSZKOLA


 • Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do indywidualnego rozwoju zgodnie z jego potrzebami i możliwościami
 • Realizacja działań wychowawczych poprzez wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka oraz kształtowania nawyków samodzielności we wszystkich obszarach
 • Rozwijanie u wychowanka prawidłowych postaw społecznych i wyposażenie go w wartości moralne zaczerpnięte z literatury, historii, tradycji i kultury regionalnej oraz świadomość tożsamości i przynależności narodowej
 • Promowanie zdrowego stylu życia w domu i w przedszkolu poprzez wyrabianie nawyków zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
 • Ścisła współpraca z rodzicami jako partnerami w procesie edukacji i wychowania dziecka
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz małego dziecka

MISJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole zapewnia dzieciom warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa zapewniając możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości i umiejętności poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Podczas zajęć stosowane są nowoczesne metody i formy pracy które zapewniają atrakcyjny, aktywny i twórczy sposób na osiągnięcie sukcesu. Dbamy o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozujemy jego umiejętności, prowadzimy indywidualizację procesu wychowawczo – dydaktycznego. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania . Wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka, współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Angażuje rodziców do prac na rzecz przedszkola.

STATUT , REGULAMIN, PROCEDURY PRZEDSZKOLA


WIZJA PRZEDSZKOLA


Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom i pracownikom. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami przygotowując do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole wychowuje dzieci w duchu wartości uniwersalnych – rozwija umiejętności samodzielności oraz akceptacji drugiego człowieka.

WYCHOWANEK


 • Zna swoje prawa i obowiązki
 • Czuje się bezpiecznie
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie
 • Jest ciekawy poznawczo i aktywny twórczo
 • Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem

RODZIC


 • Otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka
 • Wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola
 • Uzyskuje pomoc specjalistów
 • Czynnie uczestniczy w życiu przedszkola
 • Jest partnerem w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej przedszkola

PROJEKT - ZAJĘCIA DODATKOWE


Cel główny projektu

 Głównym założeniem projektu jest podjęcie działań na rzecz kształtowania i rozwijania u 22dzieci (11K, 11M) uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Baśniowy Świat kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych w przedszkolu do końca czerwca 2022r na terenie gminy Supraśl.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 30.06.2022

Wartość projektu: 141 215,00zł

 Dofinansowanie: 120 032,70zł

Grupa docelowa

 Grupę docelową projektu stanowi 22 dzieci (11M, 11K) w wieku 3-6 lat, zamieszkujące teren gminy Supraśl, gdzie dziecko w wieku 3-6 lat w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne, obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:

 

 • Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: Zajęcia języka rosyjskiego; Zajęcia dodatkowe „Mali odkrywcy”, w tym udział 4 w wyjazdach jednodniowych; zajęcia „Z robotem w przedszkolu”.
 • Zajęcia dodatkowe rozwijające postawy/umiejętności uniwersalne na rynku pracy: Zajęcia taneczno-teatralne, w tym udział w 4 wyjazdach jednodniowych; Zajęcia kulinarne, w tym udział w 4 wyjazdach jednodniowych.

Rekrutacja

 W procesie rekrutacji uczestników Realizator będzie kierował się zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

O zakwalifikowaniu się dziecka do projektu decydować będzie spełnienie podstawowych kryteriów grupy docelowej, tj.:

 • kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
 • dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat,
 • bycie zapisanym w Niepublicznym Przedszkolu Baśniowy Świat.

 

Dziecko w wieku 3-6 lat, w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

 Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w miesiącu sierpniu 2020r.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: osobiście/pocztą na adres:

Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat Kamila Kmita,

Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 55A,

15-523 Białystok

 W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Kamila Kmita, Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 55A, 15-523 Białystok

 

 

Język angielski i rosyjski

Zajęcia kulinarne

Mali odkrywcy

Zajęcia taneczno teatralne

Zajęcia z robotyki

Wycieczki

Przedstawienia teatralne

Pobierz: Karta zapisu dziecka do przedszkola

 

 

ZAPISY

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 665380709 . Zapraszamy

ZAJĘCIA DODATKOWE ( w ramach czesnego) W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • język angielski
 • zajęcia taneczno teatralne
 • zajęcia kulinarne
 •  zajęcia przez doświadczenia
 • zajęcia plastyczne

WYPRAWKA

 • ubrania na zmianę w worku (podpisane)
 • kapcie
 • 4 paczki chusteczek suchych, 4 paczki chusteczek mokrych ( co miesiąc )
 • butelka lub bidon na wodę ( podpisany)
 • pościel do spania w podpisanym worku
 • piżama ( prosimy włożyć do worka z pościelą)

 

KONTAKT


 ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS

Niepubliczne Przedszkole

Baśniowy Świat Grabówka

Szosa Baranowicka 55a
15-523 Białystok

telefon kom: 535 055 105

zapisy pod telefonem : 665 380 709

e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pl

NIP: 966-171-18-14
REGON: 200784001

PKO BP 75 1020 1332 0000 1202 0399 3789