Statut przedszkola

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY ŚWIAT

W GRABÓWCE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1

1. Przedszkole Baśniowy Świat, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Grabówce przy Szosie Baranowickiej 55a.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna Kamila Kmita.

4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

BAŚNIOWY ŚWIAT KAMILA KMITA

GRABÓWKA, SZOSA BARANOWICKA 55A

15-523 BIAŁYSTOK

REGON 200784001, NIP 9661711814

2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,

rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

2. Niniejszego statutu.

3

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku.

4

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok

2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne.

2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

3. Przedszkole zapewnia wyżywienie (własna kuchnia) dzieci:

– śniadanie

– obiad

– podwieczorek

6

1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • rozwijanie możliwości moralnej;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowymi technicznym;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

8

Dokumentacja prowadzona przez przedszkole :

 1. Organ prowadzący ustala roczny plan pracy przedszkola
 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach miesięcznych pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych.
 3. W przedszkolu prowadzona jest kontrola zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych poprzez obserwacje, hospitacje.
 4. Dokumentacja z przebiegu zajęć dydaktyczno – opiekuńczych prowadzona jest dziennikach zajęć.
 5. Zgonie z rozporządzeniem MEN w przedszkolu prowadzone są arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej.
 6. Na podstawie § 19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

9

Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
 • współpracuje ze specjalistami (logopeda, stomatolog) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

10

1. Organami przedszkola są:

 • organ prowadzący – pełniący funkcje dyrektora od spraw pedagogicznych i od spraw administracyjnych;
 • Rada Pedagogiczna.

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

11

1. Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych przedszkola jest Kamila Kmita.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentując je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi, administracji.

3. Zadania Dyrektora do spraw pedagogicznych i administracyjnych:

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • koordynowanie opieki nad dziećmi;
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
 • współpraca z rodzicami;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dyrektor może pobiera

wynagrodzenie w wysokości 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt4 ustawy Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

12

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Ramowy Rozkład Dnia ustalany jest przez Radę Pedagogiczną Przedszkola . Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 40.

4. W przedszkolu łącznie są 2 grupy.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zajęć dla poszczególnych grup;
 • łazienki dla dzieci i personelu;
 • szatnie;
 • zaplecze kuchenne;
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku.

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

13

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.

2. Dziecko ma w przedszkolu wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie z zadami higieny pracy umysłowej;
 • szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowanie jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 • akceptacji jego osoby.

3. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:

 • zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej;
 • rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

14

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

15

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do :

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat własnego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy nauczyciela.

16

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

17

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 • zebrania grupowe;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
 • zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCILE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

18

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem, pedagogicznym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inna;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • udział w pracach Rady Pedagogicznej – realizacja jej postanowień;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

19

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
 • ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej wobec dzieci;
 • włączania ich w działalność przedszkola.

20

Wynagrodzenie nauczyciela ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych.

21

Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych:

 • w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi;
 • ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
 • szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników, obsługi i administracji.

23

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola;

24

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

25

Zmiany w statucie wchodzą z dniem 1 września 2018 roku.

Statut z 10 stycznia 2014 roku traci moc.