Statut i regulamin przedszkola

 

STATUT

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY ŚWIAT

W GRABÓWCE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

 1. Przedszkole Baśniowy Świat, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem niepublicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Grabówce przy Szosie Baranowickiej 55a.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna Kamila Kmita.
 4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

      BAŚNIOWY ŚWIAT KAMILA KMITA

      GRABÓWKA, SZOSA BARANOWICKA 55A

     15-523 BIAŁYSTOK

 

2

Przedszkole działa na podstawie:

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

 1. Niniejszego statutu.

3

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Białymstoku.

4

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Dni, w których placówka będzie nieczynna w ciągu roku szkolnego ustalane są przez organ prowadzący i nauczycieli. Po zatwierdzeniu podawane są do wiadomości rodziców w miesiącu wrześniu.

5

 1. Przedszkole utrzymuje się z dotacji oraz wpłat rodziców. Organ prowadzący może zwolnić częściowo lub całkowicie z opłat.
 2. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 3. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieci:

            – śniadanie

            – obiad

            – podwieczorek

6

 

 1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

7

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
 • rozwijanie możliwości moralnej;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowymi technicznym;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

8

 

Dokumentacja prowadzona przez przedszkole:

 1. Dokumentacja z przebiegu zajęć dydaktyczno – opiekuńczych prowadzona jest w dziennikach zajęć.
 2. Zgonie z rozporządzeniem MEN w przedszkolu prowadzone są arkusze obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej.

9

Przedszkole sprawuje opiekę na dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.;
 • współpracuje z poradniami specjalistycznymi ( psychologiczno – pedagogicznymi) zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

10

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Kamila Kmita pełniący funkcje dyrektora od spraw pedagogicznych i od spraw administracyjnych;

11

 1. Dyrektorem od spraw pedagogicznych i administracyjnych przedszkola jest Kamila Kmita.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentując je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi, administracji.
 3. Zadania Dyrektora do spraw pedagogicznych i administracyjnych:
 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • koordynowanie opieki nad dziećmi;
 • współpraca z rodzicami;
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego;
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż.;
 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

 

 1. 4. Dyrektor może pobierać wynagrodzenie w wysokości 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt4 ustawy Karta Nauczyciela.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

12

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 42.
 3. W przedszkolu łącznie są 2 grupy.
 4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • sale zajęć dla poszczególnych grup;
 • łazienki dla dzieci i personelu;
 • szatnie;
 • zaplecze kuchenne;
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
 • plac zabaw

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

13

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
 2. Dziecko ma w przedszkolu wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
 • szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowanie jego godności osobistej;
 • poszanowania własności;
 • opieki i ochrony;
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 1. Dziecko może zostać skreślone z listy uczestników przedszkola w przypadku, gdy:
 • zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej;
 • rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

 

14

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu;
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

15

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat własnego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy nauczyciela.

 

 

 

16

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu na wniosek rodziców lub nauczycieli.

17

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami;
 • zajęcia otwarte.

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

18

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem, pedagogicznym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
 • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inna;
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • realizacja zleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

19

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;
 • ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej wobec dzieci;
 • włączania ich w działalność przedszkola.

20

Wynagrodzenie nauczyciela ustalone jest na podstawie umów indywidualnych.

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników.

22

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 • udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola;

 

23

Zmiany w statucie wchodzą z dniem 1 września 2023 roku.

Poprzedni statut traci moc.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia

wychowanie i opiekę dzieci od 2,5 lat do rozpoczęcia nauki w szkole.

Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do

wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia i podpisanie umowy edukacyjnej.
  2. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola(choroba, przerwa wakacyjna -lipiec, sierpień) nie zwalnia opiekunów prawnych ze stałej opłaty za pobyt dziecka w placówce.
  3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki.
  4. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
  5 W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
  6. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny mogą podlegać
  dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
  7. Czas pracy przedszkola – od godz. 7.00 do godz. 17.30 /od poniedziałku do piątku/.
  8. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
  9. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
  10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania
  Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego
  opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
  11. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
  12. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
  –   braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc;
  –   nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy.
  13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
  – rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola.
  14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy ( w przypadku ich zaginięcia, uszkodzenia )przynoszone do przedszkola.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z co najmniej 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Informację dotyczącą rezygnacji z korzystania z usług przedszkola należy złożyć u dyrektora placówki na piśmie.

Dziecko może być odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodzica /opiekuna prawnego. Do odebrania dziecka z przedszkola są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego

przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie

osobom pełnoletnim.

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY OBOWIĄZUJĄCY W

NIEPUBLICZNYM ŻŁOBKU I NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU BAŚNIOWY ŚWIAT,

 mieszczącym się w Grabówce przy ulicy Szosa Baranowicka 55 a

regulujący obowiązujące wytyczne przeciwepidemiczne

 

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka ze żłobka/ przedszkola
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z żłobka/przedszkola są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników podmiotu, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice nie powinni wchodzić z dziećmi do placówki.
 4. Jeżeli zaistnieje potrzeba wejścia rodzica/ opiekuna do placówki – rodzic/ opiekun powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnych obywateli (m.in. stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 5. Do żłobka/ przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, chorobę zakaźną.
 6. Dzieci do żłobka/ przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka/ przedszkola.
 8. W placówce będzie ograniczone przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe.
 9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzaniu (w obecności rodzica/opiekuna) oraz podczas pobytu placówce przy użyciu.
 10. Rodzice przyprowadzający dzieci do placówki zobowiązani są do podpisania oświadczenia dotyczącego ryzyka zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową.

 

 1. Procedura organizacji opieki w żłobku/przedszkolu
 2. Jedna grupa dzieci w żłobku/przedszkolu będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 3. Do każdej grupy dzieci w żłobku/przedszkolu przyporządkowani są Ci sami opiekunowie/ nauczyciele.
 4. W grupie będzie mogło przebywać do 14 dzieci. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki może zwiększyć liczbę dzieci do 16.
 5. Z sal dziecięcych w żłobku/ przedszkolu zostały usunięte zabawki pluszowe i wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.
 6. Sale dziecięce będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
 7. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki zabawek, kocyków, poduszek, smoczków i innych zbędnych przedmiotów.
 8. W placówce nie będzie odbywać się mycie zębów przez dzieci.
 9. Podczas leżakowania zachowany zostanie bezpieczny dystans pomiędzy leżaczkami. Po zakończeniu odpoczynku leżaczki zostaną zdezynfekowane.
 10. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny pomiędzy sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.
 11. Wszelkie informacje dotyczące pobytu dzieci w żłobku/przedszkolu będą udzielane przez nauczycieli/opiekunów wyłącznie telefonicznie.
 12. Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby (np. zaczerwienienie, katar, gorączkę, itp.) zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 13. W placówce ustalono następującą ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami – kontakt telefoniczny. W przypadku, gdy 1 z rodziców nie odbiera opiekun/nauczyciel, kontaktuje się z drugim rodzicem, a przypadku gdy żaden z rodziców nie odbierze telefonu, nauczyciel/opiekun dzwoni do pierwszej osoby z listy upoważnionych do odbioru dziecka, a następnie kolejnych. W przypadku całkowitego braku kontaktu nauczyciel/opiekun dzwoni pod numer 112.
 14. Dzieci będą wychodziły na plac zabaw należący do żłobka/przedszkola z uwzględnieniem zachowania maksymalnej odległości oraz zmianowości grup. Na placu będzie mogła przebywać jedna grupa dzieci. Sprzęt na placu zabaw będzie zabezpieczony przed jego używaniem.
 15. Wyjścia poza teren placówki w czasie pandemii nie będą realizowane.
 16. Personel kuchenny nie będzie kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni placówki
 1. Podczas, gdy zajdzie uzasadniona konieczność wejścia do placówki przez osoby dorosłe,  muszą one bezwzględnie zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki jednorazowe oraz zasłonić usta i nos (środki do dezynfekcji zostały udostępnione przy wejściu w widocznym miejscu niedostępnym dla dzieci).
 2. Osoby dorosłe przez cały czas przebywania na terenie placówki mają obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa.
 3. Personel placówki zobowiązany jest do regularnego mycia rąk wodą z mydłem. Ponadto zobowiązany jest do dopilnowania regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed i po jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 4. Wszelkie prace porządkowe będą prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowania posiłków itd. Czynności te będą wykonywane z zachowaniem niezbędnego czasu do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, powierzchni czy przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Placówka będzie prowadzić monitoring dziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym stołów, zabawek, włączników, pomieszczeń do przygotowania posiłków itd.
 6. Osoby przeprowadzające dezynfekcję będą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 7. Wykładziny dywanowe w salach dziecięcych będą codziennie czyszczone przy użyciu mopa porowego. Ponadto placówka posiada ozonator, który będzie wykorzystywany do regularnego oczyszczenia powietrza we pomieszczeniach, a tym samym maksymalnej dezynfekcji.
 8. Personel placówki będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej tj.: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem, bez rękawów (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do sytuacji)
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są powieszone instrukcje prawidłowego mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania rękawiczek jednorazowych, instrukcja korzystania z przyłbic.
 10. Łazienki w placówce będą na bieżąco dezynfekowane.
 11. Procedura przygotowania oraz podawania posiłków
 12. W pomieszczeniach organizacji żywienia w placówce (stołówka, kuchnia) poza ogólną procedurą uwzględnioną w HACCP, zostały wprowadzone dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. Na terenie kuchni będzie przebywała jedna osoba. Zapewnione będą środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. W pomieszczeniach będzie utrzymana wysoka higiena, regularne mycie i dezynfekcja stanowisk pracy.
 13. Posiłki będą wydawane zmianowo. Podczas spożywania posiłku na stołówce będzie przebywała jedna grupa dzieci. Po zakończonym posiłku i opuszczeniu stołówki przez dzieci, zostaną zdezynfekowane stoły, krzesełka, klamki itp. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku będą wyparzane po każdorazowym użyciu.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

 

Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020r.

 

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia       podejrzenia zakażenia, u pracownika, rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do przedszkola, koronawirusem SARS-COV-a lub w przypadkach kontaktu z osoba zakażoną.

 

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w każdym przedszkolu

 

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Przez niepokojące objawy rozumie się:
 • wysoką temperaturę,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.
 1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi.
 2. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło narazić się na zakażenie koronawirusem poza przedszkolem, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola.
 3. W placówce należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady
  – telefon podany na stronie internetowej
 5. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

 

 1. Podejrzenie zakażenia zaobserwowane poza miejscem pracy
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.
 3. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
 • Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola
 1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub dziecka uczęszczającego do przedszkola podczas przebywania w placówce
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 3. niezwłocznie odsunąć go od pracy,
 4. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
 5. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 6. powiadomić o zaistniałej sytuacji organ prowadzący , gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
 8. niezwłocznie odizolować je w wyznaczonym do tego miejscu (izolatorium), zapewniając opiekę,
 9. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka,
 10. wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola,
 11. powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń .
 12. powiadomić o zaistniałej sytuacji organ prowadzący, gdyż może zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 13. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek, dostępne na stronach: gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
 14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
  o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 15. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
 16. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi jednorazową maseczkę i rękawiczki.
 17. Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w  grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
  w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 6. pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem pracownika/rodzica/ opiekuna prawnego/ dziecka dalsze postępowanie powinno być ustalone z właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W związku z tym, dyrektor przedszkola jest zobowiązany do ścisłej współpracy
  i wykonywania zaleceń służb sanitarnych.