Statut

Statut Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Żłobek Baśniowy Świat zwany dalej „Żłobkiem” jest żłobkiem niepublicznym, placówką opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

2. Siedziba znajduje się pod adresem: 15-523 Grabówka, Szosa Baranowicka 55a

3. Właścicielem i dyrektorem żłobka jest Kamila Kmita

4. Żłobek używa pieczęci:

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK

BAŚNIOWY ŚWIAT KAMILA KMITA

GRABÓWKA, SZOSA BARANOWICKA 55A

15-523 BIAŁYSTOK

REGON 200198912, NIP 9661711814

§ 2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz.235);

 2. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017

r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów

dziecięcych (Dz.U.z 2016 nr 157 oraz 2017 poz 60 i 1428)

 1. Innych przepisów prawnych

 2. Niniejszego statutu.

 3. Żłobek przeznaczony jest dla 42 dzieci .

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3

Celem żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Zadaniem żłobka jest:

 1. zapewnienie dzieciom przebywającym w żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w dni robocze przez maksymalnie 10 godzin dziennie;

 2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

 3. prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;

 4. współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;

 5. zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;

 6. zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i ilości określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 7. zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości ich higienicznego spożywania;

 8. przestrzeganie zasad epidemiologicznych;

 9. kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia
  i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania
  i życzliwości;

 10. dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem;

 11. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2. Realizację zadań, o których mowa w §3 zapewnia Dyrektor żłobka.

3. W ramach opieki żłobkowej sprawowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

4. W żłobku organizuje się zajęcia i zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie żłobkowym.

5. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie

przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu
o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

6. W żłobku nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach). Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

7. W przypadku zachorowania dziecka na terenie żłobka niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe (maksymalnie w przeciągu 2-ch godzin). Jeśli rodzic/prawny opiekun nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską na koszt rodzica.

8. W sytuacji, kiedy stan zdrowia dziecka w ocenie pracowników zagraża jego życiu, wzywa się pogotowie ratunkowe i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów, a w nagłych przypadkach udziela się dziecku pierwszej pomocy;

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy żłobka

§ 4.

1. Organami Niepublicznego Żłobka Baśniowy Świat jest:

 1. Dyrektor

 2. Pracownicy: opiekunki dziecięce,

2. Do kompetencji i zadań Dyrektora należy:

a. uchwalenie statutu żłobka

b. organizowanie gospodarczej i administracyjnej obsługi żłobka;

c. zatrudnianie pracowników oraz określenie ich zadań, warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy);

d. prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz dokumentacji pracowniczej żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e. zapewnienie właściwych warunków BHP w placówce.

f. kierowanie bieżącą działalnością żłobka

g. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia czy skreślenia dziecka z listy uczęszczających.

h. czuwanie nad właściwą realizacją celów i zadań statutowych.

i. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

§ 5

Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie do zastępowania go w czasie nieobecności.

§ 6

Skład personelu zatrudnionego w żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

1. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i organizację zadań opiekuńczo- wychowawczych. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności opiekun w miarę możliwości prowadzi swoją grupę przez cały okres pobytu dziecka w Żłobku.

2. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez opiekunów –specjalistów, opiekunowie ci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

3. Personel zatrudniony w żłobku musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pełnienia opieki nad dziećmi oraz umiejętności, wiedzę i kompetencje do zajmowania się dziećmi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W zapewnieniu opieki nad dziećmi Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy, stażystów.

5. Żłobek prowadzi własną kuchnię.

7. Nad jakością żywienia czuwa Inspekcja Sanitarna.

§ 7

Do realizacji celów statutowych żłobek posiada:

a) 3 sale dydaktyczno/zabawowe dla dzieci ;

b) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;

c) szatnię dla dzieci i personelu

d) blok kuchenny,

e) ogród do zabaw, zajęć ruchowych i rekreacyjnych;

f) łazienki dla dzieci przy sali zabaw;

g) WC dla personelu

§ 8

Żłobek może rozszerzać swoją ofertę opiekuńczo- wychowawczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§ 9

Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz z uwzględnieniem przerw w tzw. długich weekendów oraz przerwy letniej.

ROZDZIAŁ IV

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 10

W żłobku obowiązują następujące, szczegółowe procedury przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców/ prawnych opiekunów:

a)pracownik żłobka przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i ponosi ją od momentu wydania dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu; w momencie odebrania dziecka z sali odpowiedzialność za nie przejmuje osoba odbierająca – dotyczy to także pobytu dziecka w szatni i na terenie placówki wraz z przynależnym do żłobka terenem;

b) dziecko może być odebrane ze żłobka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodzica /opiekuna prawnego. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po okazaniu pisemnego upoważnienia wydanego

przez osoby o których mowa w pkt. b. §10. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie

osobom pełnoletnim.

c) nie wydaje się dziecka rodzicowi/ opiekunowi prawnemu, którego stan wyraźnie wskazuje, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; w takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem dziecka, jeśli nie jest to możliwe – powiadomić policję. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/Dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/opiekunami dziecka.

d) w przypadku powtarzających się sytuacji odbierania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, który jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających żłobek zobowiązany jest powiadomić sąd rodzinny i dla nieletnich, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, o zaniedbywaniu obowiązków rodzicielskich;

e) nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

f) opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

g) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, opiekun

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o zaistniałym fakcie.

h) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem w żłobku 1

godzinę, po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.

j) życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

ROZDZIAŁ V

Warunki przyjmowania dzieci

§ 11

Warunkiem przyjęcia dziecka do Niepublicznego Żłobka „Baśniowy Świat ’’ jest:

1. podpisanie umowy cywilno-prawnej określającej szczegółowe zasady korzystania ze Żłobka (zwanej dalej Umową),

2. złożenie karty informacyjnej o dziecku (tzw. karty zgłoszenia dziecka do Żłobka);

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron musi być
w formie pisemnej i poprzedzone trzymiesięcznym  okresem wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia liczy się od 1-go dnia każdego miesiąca.

4. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans, z tym zastrzeżeniem, że w sposób preferencyjny traktowany są rodziny wielodzietne oraz dzieci niepełnosprawne.

5. W przypadku, gdy wszystkie miejsca w Żłobku są zajęte, a któreś z dzieci uczęszczających do Żłobka jest nieobecne przez dłuższy okres czasu, Żłobek może przyjąć inne dziecko na miejsce dziecka czasowo nieobecnego, z tym zastrzeżeniem, że umowa o świadczenie usług opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka przychodzącego do żłobka a właścicielem – dyrektorem Żłobka jest zawierana jedynie na okres planowanej nieobecności dziecka czasowo nieobecnego.

§ 12

Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z

Personelem (bez objawów chorobowych), zadbane, higienicznie i estetycznie ubrane (tj. codzienna kąpiel, zmiana bielizny).

1. Dzieci w Żłobku mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze osadzone (za uszkodzenia okularów Żłobek nie ponosi odpowiedzialności).

2. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w Żłobku nie mogą nosić kolczyków, spinek do włosów, pierścionków, koralików itp.

3. Ubrania dzieci należy zostawiać w szatni. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione w szatni.

4. W przypadku widocznych i nagłych objawów chorobowych tj. gorączka, kaszel, itp. personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka.

5. Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

6. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.

7. Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka

ROZDZIAŁ VI

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

§ 13

1. Koszt utrzymania dziecka w Niepublicznym Żłobku obejmuje:

a)miesięczną opłatę za pobyt (w której w skład wchodzi również wyżywienie) ustaloną przez Dyrektora Żłobka

2. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku wpłacane wyłącznie na wskazane konto.

4. Opłaty za pobyt dziecka do 5 każdego miesiąca.

5. Opłaty za pobyt dziecka w przypadku jego nieobecności w Żłobku nie podlegają zwrotowi.

ROZDZIAŁ VII

Prawa i obowiązki Rodziców i dzieci

§ 14

. Rodzice/opiekunowie mają w szczególności prawo do:

– do bezpośredniego kontaktu z personelem Żłobka;

– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu;

– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną na temat wychowania i opieki;

– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy opiekunów lub rodziców;

– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka;

– codziennego wsparcia, szacunku i partnerstwa ze strony personelu żłobka i Dyrektora;

§ 15

Rodzice mają obowiązek:

– udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, o niepokojącym zachowaniu dziecka w domu mogące mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, regularnego kontaktowania się z opiekunem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

poinformować dyrektora Żłobka lub personel Żłobka w sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, stłuczeń itp. powstałych w warunkach domowych .

informować Dyrektora Żłobka o wszystkich swoich zmianach teleadresowych;

informować na bieżąco personel o stanie zdrowia, o potrzebach dotyczących diety, higieny snu, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić optymalne warunki;

– zapewnić bezpieczeństwo dziecka w drodze do i ze żłobka do domu;

– punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka;

– terminowego uiszczania opłat;

– ponieść koszty ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczyć swojego dziecka, zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora Żłobka)

– niezwłocznie informować żłobek o nieobecności dziecka,

– natychmiast zawiadomić żłobek w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na inne dzieci korzystające z usług żłobka;

po przebytej chorobie dziecka przedstawić zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka.

§ 16

Szczegółowe wytyczne dotyczące współpracy żłobka z rodzicami określa Regulamin wewnętrzny dla Rodzica.

§ 17

Dzieci mają prawo do:

 1. przestrzegania ich praw opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i wrażliwości.

 2. codziennych, bezpiecznych i stymulujących zabaw na świeżym powietrzu;

 3. wspierania ich rozwoju osobowości poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych oraz swobodnej zabawy;

 4. opieki wysoko kwalifikowanej i życzliwej kadry.

 5. zagwarantowanego poczucia bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez wprowadzenie procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem, edukację opiekunów i rodziców

 6. respektowania indywidualnego tempa ich rozwoju, doboru programu wspierającego ich talenty, stymulującego potrzebę eksperymentowania i ciekawości świata;

 7. rozwijania zdrowych nawyków żywieniowych;

 8. różnych form odpoczynku, zgodnych z ich aktualnymi potrzebami;

Dzieci mają obowiązek:

– szanowania wytworów innych dzieci;

– podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

– przestrzegania zasad higieny osobistej w miarę swoich możliwości;

§ 18

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy po zaistnieniu następujących okoliczności:

1. Braku opłaty za kolejny miesiąc za świadczone usługi przez żłobek.

2. Gdy zachowania dziecka uniemożliwia pracę opiekunom lub stwarza zagrożenie dla

bezpieczeństwa innych dzieci.

3. Gdy nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami/opiekunami

dziecka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§19

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku na zasadach określonych poniżej.

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wejścia na salę, w której przebywa ich dziecko w okresie adaptacji ich dziecka, tj. w okresie poprzedzającym bezpośrednio świadczenie przez Żłobek usługi opieki i wyżywienia dziecka w Żłobku. Okres adaptacji ma na celu przystosowanie dziecka do nowego środowiska, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i zaznajomienia z opiekunami.

3. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo udziału w zajęciach prowadzonych w Żłobku, poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zgłoszą uprzednio taką wolę właścicielowi i/lub dyrektorowi Żłobka i umówią z nim termin swojego uczestnictwa w zajęciach.

4. Rodzice/opiekunowie prawni chcący uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Żłobku zobowiązani są do niezakłócania pracy opiekunów oraz zaopatrzenia się w czyste obuwie zamienne.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 19

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym statucie.

§ 20

Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 21

Żłobek prowadzi działalność w oparciu o standardy opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.

§ 22

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat podlega wpisowi do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Supraśl.

§ 23

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobkowej: opiekunów, pracowników obsługi, rodziców/ prawnych opiekunów

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej żłobka.

b) zapoznanie rodziców/ prawnych opiekunów dzieci nowo przyjętych z treścią statutu podczas spotkań informacyjnych, grupowych.

c) udostępnienie statutu przez Dyrektora żłobka.

§ 24

Statut żłobka wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Supraśla.