Projekt Niepubliczne Przedszkole

Cel główny projektu

 

Głównym założeniem projektu jest podjęcie działań na rzecz kształtowania i rozwijania u 22dzieci (11K, 11M) uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Baśniowy Świat kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych w przedszkolu do końca czerwca 2022r na terenie gminy Supraśl.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 30.06.2022

Wartość projektu: 141 215,00zł

 Dofinansowanie: 120 032,70zł

Grupa docelowa

 Grupę docelową projektu stanowi 22 dzieci (11M, 11K) w wieku 3-6 lat, zamieszkujące teren gminy Supraśl, gdzie dziecko w wieku 3-6 lat w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne, obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Założenia projektu zrealizowane będą poprzez:

 

  • Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe: Zajęcia języka rosyjskiego; Zajęcia dodatkowe „Mali odkrywcy”, w tym udział 4 w wyjazdach jednodniowych; zajęcia „Z robotem w przedszkolu”.
  • Zajęcia dodatkowe rozwijające postawy/umiejętności uniwersalne na rynku pracy: Zajęcia taneczno-teatralne, w tym udział w 4 wyjazdach jednodniowych; Zajęcia kulinarne, w tym udział w 4 wyjazdach jednodniowych.

Rekrutacja

 W procesie rekrutacji uczestników Realizator będzie kierował się zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

O zakwalifikowaniu się dziecka do projektu decydować będzie spełnienie podstawowych kryteriów grupy docelowej, tj.:

  • kompletność i poprawność formalna dokumentów rekrutacyjnych
  • dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat,
  • bycie zapisanym w Niepublicznym Przedszkolu Baśniowy Świat.

 

Dziecko w wieku 3-6 lat, w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat

 Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w miesiącu sierpniu 2020r.

Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy: osobiście/pocztą na adres:

Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat Kamila Kmita,

Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 55A,

15-523 Białystok

 W przypadku trudności z dostarczeniem formularza przez osoby niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację od uczestnika projektu.

Dokumenty złożone przez kandydatów do projektu nie podlegają zwrotowi.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Formularz rekrutacyjny

 

Projekt „Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Świat” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej przez Kamila Kmita, Grabówka, ul. Szosa Baranowicka 55A, 15-523 Białystok