Projekt Niepubliczny Żłobek

REALIZOWANE PROJEKTY 

 Projekt Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Supraśl. Głównym założeniem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej wśród 30 osób,  w tym 28 kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.  Projekt zakłada utworzenie 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci do lat 3 do końca lipca 2020r.,

GRUPY DOCELOWE PROJEKTU: Projekt skierowany jest do 30 osób (28K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudniania zamieszkałe na terenie gminy Supraśl, w szczególności:

  • 18 osób (18K) powracających na rynek pracy po przerwie związanej w urodzeniem/ wychowywaniem dziecka (na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich);
  • 12 osób (10K) osoby pozostające bez zatrudnienia w tym osoby bezrobotne, bierne zawodowo (studenci studiów dziennych osoby będące na urlopach wychowawczych) i nieaktywne zawodowo.

Projekt jest adresowany w szczególności do osób, które spełnią kryteria dodatkowe, punktowane:

  1. bycie kobietą + 10pkt,
  2. pierwszeństwo matka/ojciec samotnie wychowujący dziecko +10pkt,
  3. pierwszeństwo rodzice wielodzietni +10pkt,
  4. pierwszeństwo rodzice niepełnosprawni +10pkt.

Wymogiem formalnym procesu rekrutacji do Projektu jest złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz dostarczeniu wymaganych zaświadczeń potwierdzających status uczestnika. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są do złożenia Karty zapisu dziecka do żłobka.

Formularz rekrutacyjny można pobrać

  1. osobiście w Niepublicznym Żłobu Baśniowy Świat, mieszczącego się wGrabówce, przy ul. Szosa Baranowicka 55A,
  2. za pomocą Internetu, przesyłając skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@basniowy-swiat.pllub biuro@wrotabiznesu.com,

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROCESU REKRUTACJI I PROJEKTU UZYSKAĆ MOŻNA POD NR 85 674 95 50

OPIS PROJEKTU

  • Projekt zapewni 30 nowych miejsc w żłobku dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Opieka nad dziećmi w żłobku w ramach projektu obejmuje świadczenie usług opieki nad dziećmi oraz pełne wyżywienie. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana będzie w godzinach 00-17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych, przerwy wakacyjnej gdzie jedno dziecko będzie mogło przebywać w żłobku maksymalnie 9 godzin. Przewidziana w ramach projektu opieka nad dziećmi będzie świadczona bezpłatnie przez okres trwania Projektu, tj. okres 22 miesięcy 01.10.2018 do 31.07.2020